पि एम किसान योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना ईकेवायसी करून लाभ घेण्यासाठी आवाहन

धाराशिव योद्धाहनुमंत पाटुळे कळंब दि.16(प्रतिनिधी) मा.तहसिलदार यांच्या आदेशानुसार दि.12/02/2024ते दि.24/02/2024 या कालावधीत CSC समाईक सुविधा केंद्रामध्ये…